صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.