یزد

صاف
يكشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 2سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
نیمه ابری. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی و متغیر.