ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. داغ. بیشینه 41سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 41سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.