یزد

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 3سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.