یزد

صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 25سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 42سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 41سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.