صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 16سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.