برف
شنبه () 60%
برف
باران آمیخته با برف. کمینه 1سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.