باران
شنبه () 80%
باران
باران. کمینه 6سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 60%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.