ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 42سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 45سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. داغ. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.