کیش

مه
شنبه () 10%
مه
صافی آخر وقت بعد از مه اول وقت در برخی قسمت ها. کمینه 31سیلسیوس.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.