کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 37سیلسیوس. سرعت باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت، تغییر به غرب جنوب غربی و افزایش به 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir