توفان تندرى
امروز () 80%
توفان تندرى
وزش باد، همراه با توفان های تندری. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
رخ دادن توفانهاى تندرى
فردا () 60%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری صبحگاهی. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
رخ دادن توفانهاى تندرى
دوشنبه () 60%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری صبحگاهی. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
سه شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.