کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir