کیش

ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
صافی آخر وقت بعد از مه اول وقت در برخی قسمت ها. کمینه 21سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir