صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شمال شمال غربی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب شرقی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
توفان تندرى
جمعه () 90%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%.
توفان تندرى
شنبه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.