ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.