کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir