ابرهاى پراكنده
يكشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 32سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.