کیش

صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team | supported by mhabbasi.com