کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
رخ دادن توفانهاى تندرى
جمعه () 40%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری صبحگاهی. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.