نيم ابرى
جمعه () 10%
نيم ابرى
ابری. کمینه 19سیلسیوس.
نيم ابرى
فردا () 0%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.