کیش

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir