صاف
يكشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 27سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.