کیش

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 29سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir