کیش

صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 31سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.

پشتیبانی از Dorod.ir