ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.