ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 25سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.