ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 10سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.