احتمال باران
سه شنبه () 60%
احتمال باران
باران ملایم. کمینه 1سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 40%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
جمعه () 10%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
بیشتر ابری
یکشنبه () 0%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی و متغیر.