صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -8سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 3سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
نیمه ابری. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.