شهر کرد

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -6سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.