ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه -5سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 1سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 1سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
برف
جمعه () 70%
برف
برف. بیشینه 0سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش برف 70%. بارش برف به میزان 3-7 سانتی متر.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه -2سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه -4سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر.