صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.