شهر کرد

برش برف
يكشنبه () 50%
برش برف
رگبارهای برف. کمینه -9سیلسیوس.
صاف
فردا () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه -1سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه -1سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 1سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 2سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 1سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.