صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 4سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
باران
جمعه () 70%
باران
باران. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.
احتمال باران
شنبه () 70%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.