سنندج

ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 4سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 4سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.