صاف
جمعه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 8سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.
باران
یکشنبه () 70%
باران
وزش باد همراه با باران ملایم عصرگاهی. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
باران
دوشنبه () 80%
باران
باران. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
صاف
سه شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.