صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 8سیلسیوس.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. سرعت باد شمال از 5 تا 10 کیلومتر فی ساعت، تغییر به غرب و افزایش به 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت. ممکن است سرعت باد گهگاه از 65 کیلومتر فی ساعت تجاوز کند.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت. ممکن است سرعت باد گهگاه از 65 کیلومتر فی ساعت تجاوز کند.