سنندج

صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. غرب وزش باد با سرعت 5 به 10 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.