بیشتر ابری
جمعه () 0%
بیشتر ابری
غالباً ابری. کمینه 5سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 50%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
احتمال باران
یکشنبه () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
باران
دوشنبه () 70%
باران
باران. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.
احتمال باران
سه شنبه () 50%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.