نيم ابرى
سه شنبه () 20%
نيم ابرى
ابری. کمینه 0سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
برف
شنبه () 80%
برف
برف. بیشینه 0سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش برف 80%. بارش برف به میزان 7-12 سانتی متر.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه -1سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.