رخ دادن توفانهاى تندرى
امروز () 40%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری عصرگاهی. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
فردا () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.