رخ دادن توفانهاى تندرى
دوشنبه () 40%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری اول وقت. کمینه 7سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر.
صاف
چهارشنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
صاف
شنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.