برف
شنبه () 90%
برف
برف. کمینه -8سیلسیوس.
برش برف
فردا () 40%
برش برف
رگبارهای برف صبحگاهی. بیشینه -2سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش برف 40%.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 4سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 3سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 2سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.