صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.