صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 27سیلسیوس. سرعت باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت، تغییر به جنوب جنوب غربی و افزایش به 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
غالباً ابری همراه با وزش باد. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 25سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد با سرعت 10 به 15 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 30 به 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد با سرعت 10 به 15 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 25 به 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 27سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد با سرعت 10 به 15 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 25 به 40 کیلومتر فی ساعت.