صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -6سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.