زنجان

صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -2سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.
باران
دوشنبه () 80%
باران
باران. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر. احتمال بارش باران 80%.