زنجان

صاف
يكشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 13سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.