رشت

احتمال باران
سه شنبه () 90%
احتمال باران
رگبار. کمینه 11سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 60%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر. احتمال بارش باران 60%.
بیشتر ابری
پنج شنبه () 20%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 40%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 17سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر. احتمال بارش باران 40%.