احتمال باران
دوشنبه () 60%
احتمال باران
رگبارهای اول وقت. کمینه 17سیلسیوس.
بیشتر ابری
فردا () 10%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
چهارشنبه () 80%
احتمال باران
توفان های تندری عصرگاهی. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
باران
پنج شنبه () 90%
باران
باران. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
باران
جمعه () 90%
باران
باران. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%. بارش باران حدود 6 میلی متر.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.