صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.