صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 14سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. ممکن است سرعت باد گهگاه از 65 کیلومتر فی ساعت تجاوز کند.