ابرهاى پراكنده
امروز () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد جنوب از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت.
باران
یکشنبه () 60%
باران
وزش باد، دوره هایی از باران صبحگاهی. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.