تبریز

صاف
يكشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 18سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.