صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -4سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 10سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.