تبریز

ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. کمینه 6سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.
احتمال باران
دوشنبه () 50%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر. احتمال بارش باران 50%.