بیرجند

نيم ابرى
چهارشنبه () 20%
نيم ابرى
ابری. کمینه 7سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
غالباً ابری همراه با وزش باد. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن شمال غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.