بیرجند

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن شمال غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. جنوب جنوب غربی وزش باد و تغییر سرعت آن شمال غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن شمال از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.