صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 8سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. جنوب شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. جنوب جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 25 به 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.