صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 35سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 34سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت.