صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 12سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب شمال غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. جنوب وزش باد و تغییر سرعت آن غرب شمال غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. جنوب جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. جنوب وزش باد و تغییر سرعت آن غرب شمال غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.