بندرعباس

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.