صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 25سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 41سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 38سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.