مه
امروز () 0%
مه
مه صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. داغ. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. داغ. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. داغ. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.