بندرعباس

صاف
يكشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 29سیلسیوس.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 38سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.