صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 21سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شمال شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شرق شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.