صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 12سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب غرب از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.