صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 0سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی و متغیر.
بیشتر ابری
جمعه () 0%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
بیشتر ابری
شنبه () 10%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 0سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.