بجنورد

صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 19سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 34سیلسیوس. سرعت باد جنوب جنوب شرقی از 5 تا 10 کیلومتر فی ساعت، تغییر به غرب و افزایش به 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.