رخ دادن توفانهاى تندرى
امروز () 40%
رخ دادن توفانهاى تندرى
توفان های تندری عصرگاهی. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 37سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 36سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.