صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 8سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق و متغیر.
بیشتر ابری
یکشنبه () 10%
بیشتر ابری
غالباً ابری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
نيم ابرى
دوشنبه () 20%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.