احتمال باران
دوشنبه () 50%
احتمال باران
رگبار. کمینه 11سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 28سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.