بجنورد

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.