بجنورد

صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.