صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 1سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 13سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
برف
شنبه () 70%
برف
باران آمیخته با برف. بیشینه 6سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.