ایلام

ابرهاى پراكنده
امروز () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
ابرهاى پراكنده
فردا () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
شنبه () 30%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.
توفان تندرى
یکشنبه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
توفان تندرى
دوشنبه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.