ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. کمینه 18سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 33سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد غرب از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. شمال شمال شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت.