ایلام

احتمال باران
امروز () 50%
احتمال باران
رگبار. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
احتمال باران
فردا () 40%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.