صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. شرق وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 41سیلسیوس. وزش باد شمال از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 39سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 40سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.