اهواز

توفان تندرى
چهارشنبه () 90%
توفان تندرى
توفان های تندری اواخر شب. کمینه 16سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 20%
ابرهاى پراكنده
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 18سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 25 تا 40 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.
صاف
جمعه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.