صاف
امروز () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 48سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 50سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 51سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 51سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 50سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 50سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.