صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 25سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 43سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 44سیلسیوس. وزش باد شمال از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 43سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 43سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 43سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.