صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 5سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.