توفان تندرى
سه شنبه () 80%
توفان تندرى
توفان های تندری. کمینه 15سیلسیوس.
توفان تندرى
فردا () 90%
توفان تندرى
توفان های تندری. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 90%.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
احتمال باران
یکشنبه () 30%
احتمال باران
رگبارهای عصرگاهی. بیشینه 19سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 30%.