اهواز

رخ دادن توفانهاى تندرى
امروز () 60%
رخ دادن توفانهاى تندرى
رگبارهای پراکنده. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد جنوب شرق از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
رخ دادن توفانهاى تندرى
فردا () 80%
رخ دادن توفانهاى تندرى
وزش باد همراه با توفان های تندری پراکنده. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی از 40 تا 55 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 80%.
رخ دادن توفانهاى تندرى
سه شنبه () 60%
رخ دادن توفانهاى تندرى
وزش باد همراه با توفان های تندری صبحگاهی. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد جنوب از 30 تا 50 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.
صاف
چهارشنبه () 10%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.
نيم ابرى
جمعه () 0%
نيم ابرى
ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.