صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 9سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 32سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 31سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.