احتمال بارش برف
شنبه () 30%
احتمال بارش برف
رگبارهای برف اول وقت. کمینه -6سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 12سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 14سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب شرقی و متغیر.
ابرهاى پراكنده
سه شنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 16سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.