صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 8سیلسیوس.
ابرهاى پراكنده
فردا () 0%
ابرهاى پراكنده
عمدتاً صاف همراه با وزش باد. وزش باد همراه با گرد و خاک در برخی قسمت ها. بیشینه 26سیلسیوس. جنوب غرب وزش باد با سرعت 15 به 25 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 40 به 55 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
یکشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 25سیلسیوس. غرب جنوب غربی وزش باد با سرعت 10 به 15 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 25 به 40 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری همراه با وزش باد. بیشینه 24سیلسیوس. جنوب جنوب غربی وزش باد با سرعت 15 به 25 کیلومتر فی ساعت، و افزایش سرعت آن 30 به 50 کیلومتر فی ساعت.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.