صاف
شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه -5سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شرق و متغیر.
ابرهاى پراكنده
دوشنبه () 0%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 8سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر.
صاف
سه شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
چهارشنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 9سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
پنج شنبه () 10%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد شمال شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.