مه
سه شنبه () 10%
مه
صافی آخر وقت بعد از مه اول وقت در برخی قسمت ها. کمینه 2سیلسیوس.
احتمال باران
فردا () 50%
احتمال باران
رگبارهای صبحگاهی. بیشینه 11سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از 15 تا 30 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 50%.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 7سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 15 تا 25 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
جمعه () 10%
ابرهاى پراكنده
ابر صبحگاهی همراه با آفتاب عصرگاهی. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
ابرهاى پراكنده
شنبه () 20%
ابرهاى پراكنده
نیمه ابری. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شمال شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
یکشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 5سیلسیوس. وزش باد شمال شرق و متغیر.