صاف
دوشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. کمینه 11سیلسیوس.
صاف
فردا () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
چهارشنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 29سیلسیوس. شمال وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 30 کیلومتر فی ساعت.
صاف
پنج شنبه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
جمعه () 0%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.
صاف
شنبه () 20%
صاف
عمدتاً صاف. بیشینه 26سیلسیوس. شمال شمال غربی وزش باد و تغییر سرعت آن جنوب جنوب غربی از 15 به 25 کیلومتر فی ساعت.